VVV - Geschiedenis

Geschiedenis

De Brakelse Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme, een vereniging zonder winstoogmerk, bestaat meer dan 35 jaar. Een ideaal moment om een overzicht te geven van de rijke geschiedenis van deze vereniging en een aantal herinneringen niet te laten verloren gaan.

Voorgeschiedenis

De eerste toeristische stappen werden gezet door de Chiro van Opbrakel in de loop van 1973 via een project, gesteund door de Stichting Leefmilieu van de Kredietbank. Dit project omvatte het opruimen van sluikstorten, het aanbrengen van nestkasten en het aanleggen van twee wandelpaden nl. Het Zwalmbronnenpad en het Tweebossenpad telkens te Opbrakel. In mei 1974 werden deze paden ingewandeld, bewegwijzerd met houten paneeltjes. Over deze paden verscheen met steun van het gemeentebestuur Brakel een brochure en een folder. De chiro werd toen ook gecontacteerd door wijlen Marcel De Boe, van Ophasselt die folders uitgaf over de “Zwalmstreek”. Hij was dus een soort pionier van het toerisme

In maart 1976 werd de bestaande vereniging Sport en Groen (opgericht 1971) omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met als doelstellingen: “ijveren voor de bewustwording onder alle vormen en de valorisatie van landschappelijke, culturele, ecologische, sociaal-culturele en historische waarden van Brakel”. Middelen daartoe waren propagandamiddelen allerhande en organiseren van feestelijkheden. Met de gemeente Brakel werd een overeenkomst gesloten rond het Brakelbos. Sport en Groen zou de infrastructuur aanbrengen in dit bos om het toegankelijk te maken voor het publiek. De gemeente Brakel huurde dit bos met de bedoeling dit toeristisch uit te bouwen. Sport en Groen werd later bekend via de organisatie van de Pullemfeesten waarrond promotie gemaakt werd voor het Brakelbos o.a. via de verkiezing van een bosfee (een missverkiezing). Persconferenties werden georganiseerd en een brochure over het bos werd uitgegeven. De gemeente stelde toen circa 250 000 BEF ter beschikking van S & G.

Op 22 januari 1976 kwam op het gemeentehuis een groep mensen samen, mede op aandringen van Sport en Groen, om de oprichting van een Brakelse VVV te bespreken. Op deze vergadering werd Armand Schautteet (†) van de VVV-Zottegem (die toen al bestond) als deskundige uitgenodigd. De gemeente Brakel was op dat moment nog aangesloten bij de VVV-Zwalmstreek. Daarnaast bestond een VVV-Zwalm opgericht door de heer A. De Geyter (een pionier van het Zwalmtoerisme). Deze vergadering kwam er onder impuls van toenmalige schepen Michel Minnaert. Op deze vergadering werd besloten een werkgroep op te richten die statuten moest opstellen. Die werkgroep stelde op basis van de statuten van de VVV-Ronse, Zottegem en de VVV-Vlaamse Ardennen (die ook al bestond) typestatuten op. In die werkgroep zaten o.a. de heer Paul Baguet (†)en huidig voorzitter Eric Van Cauwenberge.

De eerste stap.

Op 18 maart 1976 werd de VVV, als vereniging zonder winstoogmerk, gesticht ten gemeentenhuize. Op die vergadering werd besloten aan te sluiten bij de gewestelijke VVV-Vlaamse Ardennen en niet meer bij de VVV-Zwalmstreek. Dit werd schriftelijk gemeld aan de Federatie voor Toerisme van Oost-Vlaanderen . Op deze vergadering werd ook de eerste Raad van bestuur verkozen bestaande volgende personen: Voorzitter: Sylvain De Lange, Ondervoorzitter: Jacqui Piteraerents, Ondervoorzitter: Pros Broeckaert, Secretaris: Marcel Van Snick, Penningmeester: Nobert Uytterhaegen. Merkwaardig was dat in die raad van bestuur geen officiële vertegenwoordiger van het schepencollege zat. Het was nochtans de gemeente Brakel, die het geld voor de VVV gaf. In de algemene vergadering van de VVV zat wel schepen van toerisme Michel Minnaert. Voorzitter S. De Lange was op dat moment bekend via zijn publicaties over Brakel. Gemeenteambtenaar Luc Coppens mocht werken voor toerisme vanuit het gemeentehuis. Als vlug werd een logo voor de VVV ontworpen, logo dat vele jaren gebruikt werd. Pas in 2009 werd een nieuw logo ontworpen en gebruikt. De doelstelling was: het plaatselijk toeristische bedrijf te “verdedigen en te bevorderen, evenals ervoor te zorgen dat de toerist uitstekend onthaald wordt”.

In 1978 nam Norbert Uytterhaegen ontslag als penningmeester en kwam Eric Van Cauwenberge, namens Sport & Groen in de plaats als penningmeester. Tevens werden de statuten gewijzigd met het ontstaan van een kernbestuur om de werking beter te maken. De VVV beperkte zich toen vooral tot het uitgeven van folders allerhande over Brakel. De teksten waren meestal van de hand van toenmalig voorzitter Sylvain De Lange († ). De VVV nam de bestaande paden in Opbrakel (van de chiro) over en de Federatie voor Toerisme pijlde het Zwalmbronnenpad (ingewandeld juli 1979) uit met officiële pijlen en gaf er een brochure over uit. Diggie, een kinderboerderij, pijlde een wandelpad uit in Nederbrakel en een fietsroute van dorp tot dorp. Dit fietspad werd later door de federatie overgenomen onder fietspad nr. 5. Deze route heet nu de Teirlinckfietsroute. Er kwam een uitpijling en een folder. Tevens kwamen de autoroutes de “Vlaamse Ardennenroute en de Zwalmroute” tot stand via de Federatie. Over deze routes verschenen brochures en ze werden bewegwijzerd. Er kwam in de ingang van het gemeentehuis een infobalie met de toeristische uitgaven. Het boek over de geschiedenis van Opbrakel, Nederbrakel en omstreken van de hand van Theo Brakels werd opnieuw uitgegeven.

In het begin van de tachtiger jaren kwam er een project van de gewestelijke VVV-Vlaamse Ardennen tot het opstellen van een net van wandelpaden in Brakel, d.w.z. het opstellen van routes en het opstellen van beschrijvingen. Elke deelgemeente kreeg een pad. Concreet gebeurde er niets met deze paden. De VVV begon toen ook deel te nemen aan toeristische beurzen in Nederland, Brussel, Antwerpen, Luik e.d. Op deze beurzen worden de drukwerken verspreid onder het geïnteresseerde doelpubliek. De VVV nam ook de taak over van Sport & Groen (toen ontbonden) i.v.m. de uitgave van de brochure over Het Brakelbos. Voor het eerst verscheen er over dit bos een brochure in meerdere kleuren.

In mei 1984 verbroederde de VVV succesvol (de organisatie van een Tiroleravond) met het Oostenrijkse dorp Rinn in Tirol. Deze verbroedering stierf een stille dood toen bezieler toenmalig schepen Frans Vandemenschbrugge, lid van de VVV, helaas overleed.

De tweede stap

In 1990 verdwenen heel wat van de stichters uit de VVV. De doelstellingen werden herschreven. Er werd ook de nadruk gelegd op de adviesfunctie, naar Toerisme toe, van de VVV. In de raad van bestuur werd de schepen voor Toerisme van de gemeente Brakel automatisch tweede ondervoorzitter. Tevens werd de raad van bestuur veranderd via de opname van José De Prez (intussen ambtenaar toerisme van de gemeente) als secretaris van de VVV. Tevens kwam een vrouwelijke ondervoorzitter in de VVV m.n. (wijlen) Annette Van Wambeke.

Door de nieuwe samenstelling van de Raad van bestuur besloot de gemeente, vooral onder impuls van Schepen Morreels, om in elk deelgemeente jaarlijks een pad uit te pijlen en de VVV zou over elk van die paden een brochure uitgeven. Voor de gemakkelijkheid werd die deelgemeente uitgekozen aangedaan door “Dwars door Brakel”.

Deze wandelvereniging was ontstaan los van de VVV en organiseerde elk jaar met succes de Dwars door Brakel wandeltochten. De VVV steunde en steunt reeds jarenlang deze organisatie financieel. De eerste deelgemeente die aan bod kwam was Opbrakel, waar het bestaande Tweebossenpad werd uitgepijld. Tevens verscheen in de dorpskern van Opbrakel een zogenaamd startpaneel gerealiseerd door Robert Gabriels uit Zegelsem. Hij ontwierp tevens het “wandelaartje” dat voortaan al de uitgaven van de huidige VVV lange tijd zou sieren. Dit figuurtje staat nog op de startpanelen en stond op de tweetalige brochures.

Werden zo achtereenvolgens uitgepijld. In Opbrakel: Het Tweebossenpad. In Elst: Het Geutelingenpad (in Elst was het Geutelingencomité ontstaan die elk jaar in februari de Geutelingenfeesten organiseren. De VVV werkte mee aan die feesten). In Parike: Het WalkenBrandpad (in Parike ontstond een comité Parike doet het dat elk jaar in februari Walmke Brand organiseerde, een vreugdevuur naar aloude traditie om de lente te verwelkomen). In Nederbrakel: Het Toeppad. In Michelbeke: Het Zwalmpad. In Everbeek: Het Everbeekpad en in Zegelsem: Het Sighelsempad.

Begin 91 haalde Brakel de TV via Vlaanderen Vakantieland in het teken van de Geuteling van Elst. Deze Tv-reportage lokte heel wat interessevragen uit naar foldermateriaal. Tevens werden in Elst aan de ingang van het dorp de borden “Geutelingendorp” geplaatst. Verder werden viertalige meerkleurige folders uitgegeven.

De derde stap naar de toekomst toe met een nieuwe visie op toerisme.

In de loop van ’96 werd drastisch ingegrepen in de VVV. Er kwam een volledige nieuwe samenstelling van de VVV met voor de eerste maal vertegenwoordigers van de horeca en de middenstand. Toerisme wordt voortaan verstaan als een economische activiteit die op professionele wijze moet gevoerd worden. Toerisme is een goed uitgebalanceerd evenwicht tussen communicatie en commercie. D.w.z. de VVV staat in voor de communicatie naar de doelgroep van het aanbod opgemaakt door de horeca. Het is aan de horeca om een overtuigde toerist die naar Brakel komt optimaal en professioneel te onthalen. Er kwam een nieuwe raad van bestuur en grondig gewijzigde statuten. Voorzitter werd nu Eric Van Cauwenberge, voordien jarenlang kassier. Penningmeester werd gemeenteambtenaar voor Toerisme Gary De Nooze (verantwoordelijk voor de adviesraden) en de horeca werd opgenomen in de raad van bestuur samen met de voorzitster van de Middenstandsraad. Voorzitter De Lange († ) werd erevoorzitter.

De nieuwe visie in daden omgezet. (1996-2003)

Nieuwe doelstellingen werden ingevoerd. Er werd een ambitieuze begroting opgemaakt met o.a. de mogelijkheid te adverteren in toeristische uitgaven een videomontage te maken en manifestaties te steunen die mediacovering kunnen bieden.

Onmiddellijk nam het nieuwe bestuur het roer ter hand en er werd voor de eerste maal geadverteerd in “Vlaanderen Vakantieland”. De reacties waren goed en sindsdien werd elk jaar opnieuw dezelfde boodschap gebracht, zij het nu wel in vierkleur. Nadien werd besloten jaarlijks te adverteren in diverse toeristische publicaties en dit in samenwerking met de Brakelse hotels. Aangezien er op dat moment nog geen permanent info-kantoor was en het gemeentehuis ontoegankelijk, in de weekends, werd beslist de toeristische uitgaven van de vereniging beschikbaar (en te koop) te leggen bij diverse horecazaken in alle Brakelse deelgemeenten. In 1997 organiseerde de VVV een studienamiddag over de mogelijkheden van hoevetoerisme met een uitgelezen panel specialisten met o.a. een vertegenwoordiger van Plattelandstoerisme en de gedeputeerde voor Toerisme en diverse uitbaters van dergelijke verblijven. Het nieuwe VVV-kantoor kwam er in een nieuw aangebouwde vleugel van het gemeentehuis. Nu is het mogelijk om toeristen degelijk te onthalen en van de nodige informatie te voorzien. Dit kantoor kwam er, mede dank zij de gelden van de provincie, door Brakel verworven mits het afsluiten van een toeristisch convenant. De videomontage over Brakel, een sfeervolle film van 30′ over de troeven van Brakel, werd gerealiseerd door Claude D’heedene. Deze videocassette kan aangekocht worden in het infokantoor. In 1998 sponsorde de VVV de stijlrijke en eclatante vieringen van 900-jaar Opbrakel, een manifestatie die Brakel diverse malen uitgebreid in de pers bracht. De feeërieke evocatie over de geschiedenis van “Lietbertus van Brakel” zal velen bijblijven om nog niet te spreken over de publicatie van het gedenkboek “Opbrakel-900” een omvangrijke en waardevolle bijdrage over de Brakelse geschiedenis van meer dan 350 bladzijden. Dit boek was het eerste geschiedkundige boek sinds de publicatie van de “Geschiedenis van Brakel” van Theo Brakels.

De toeristische uitgaven werden aangevuld met een jaarlijks weerkerende “Horecagids”, die alle Brakelse horecazaken gratis in de kijker brengt. Het wandelroutenet werd voltooid met de aanleg, uitpijling, de uitgave van een wandelbrochure en de inhuldiging van het “Sighelsempad” en de publicatie van de brochure van het “Everbeekpad”. Het afgewerkte wandelpadennet werd, samen met de fietsroutes en de mountainbikeroutes, samengebracht op een gloednieuwe kaart (met schaal 1/25000) en dit in samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut, een absolute primeur voor de streek. De waaier van gesponsorde manifestaties van toeristisch belang werd uitgebreid met o.a. de kasseifeesten in Zegelsem. De fietsroute “Teirlinckroute” werd heruitgetekend en komt nu langs de intussen opgerichte uitkijktoren in Elst.

VVV-Brakel was de betrokken bij de oprichting van de VVV-Vlaamse Ardennen (intussen Toerisme Vlaamse Ardennen) een vzw opgericht door de gemeenten en de provincie en die eindelijk de nodige geldelijke middelen en de mankracht vrijmaakte om de Vlaamse Ardennen voor goed op de kaart te brengen, Deze vzw renoveerde het “Zalmbronnenpad” met een nieuwe uitpijling en een nieuwe brochure. De “Vlaamse Ardennen”-autoroute kreeg een nieuw parcours en komt nu uitgebreider langs Brakel.

Om nog meer toeristisch aan bod te komen neemt Brakel deel aan alle grote toeristische beurzen in Utrecht, Brussel, Antwerpen met een eigen vertegenwoordiger die hiervoor zelfs een scholing volgde. Een studiedag van Unizo-Brakel over “knelpunten voor het toerisme in Brakel” werd door diverse vertegenwoordigers van de raad van bestuur bijgewoond. Het hieruit resulterende witboek werd uitgebreid bestudeerd om met de conclusies ervan rekening te kunnen houden. Om aanwezig te zijn op lokale en regionale manifestaties werd een polyvalente en stijlvolle nieuwe stand aangekocht. Twee leden van de raad van bestuur volgden een cursus “marketing van het toerisme” georganiseerd door het Provinciebestuur van Antwerpen.

Na de verkiezingen van 2000 werd de raad van bestuur gewijzigd, schepen voor Toerisme Daniel De Vuyst (als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur) verving aftredend schepen Noel Morreels, die echter lid bleef van deze raad. De gemeente blijft intussen nog steeds zorgen, dank zij voormalige schepen De Vuyst en huidig schepen Thomas (sedert 2006), voor de nodige financiële armslag door onze jaarlijkse begroting goed te keuren en in te staan voor onze werkingsmiddelen. Roger Dhomme vertegenwoordigt de VVV in de MINAraad. Nu het permanente info-kantoor (met o.a. onze penningmeester Gary De Nooze) er is kan elke toeristische gegadigde er terecht voor een uitgebreid info-pakket, waarin de uitgaven van Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, de VVV-Vlaamse Ardennen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, niet ontbreken. Alle nieuw gepubliceerde boeken over toeristisch Brakel zijn er ook te koop. Buiten de openingsuren van het kantoor is toeristische info nog steeds te verkrijgen bij diverse horecazaken en kan men via het touchscreen (in de gevel van het kantoor) alle nuttige info vinden. Als we er toch zouden in slagen dit kantoor open te houden gedurende de weekends van het toeristische seizoen dan is VVV-Brakel definitief op de goede weg om Brakel toeristisch te promoten voor de volgende 25 jaar.

In 2003 verschenen als toeristische uitgaven: een viertalige werffolder, brochure “Het Brakelbos” en een vernieuwde horecagids. Toeristisch Brakel verscheen viertalig op het internet. Dit was zondermeer het eerste initiatief in die zin.

In 2004 werd weinig gerealiseerd. Er was enkel aandacht voor het updaten van het web en zorg rond de te verschijnen advertenties in Vlaanderen Vakantieland en Uit Magazine.

In 2005 werd Brakel Dorp van de Ronde van Vlaanderen. Toeristisch gezien werd deze opportuniteit nauwelijks aangepakt. Bij de vele activiteiten werd de uitstraling van Brakel naar buiten uit veel te zwak naar voor gebracht. Een gemiste kans! Desalniettemin publiceerde Toerisme Brakel i.s.m. VTB-VAB een speciale folder over een wandelparcour en een fietsparcour in functie van Brakel, dorp van de Ronde.

2006 - Ons 30-jarig bestaan

2006 werd een jaar van vieringen naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de vereniging.

Een stijlvolle nieuwjaarsreceptie opende het feestjaar. Daar werd kort de geschiedenis van de voorbije dertig jaar getoond. Meninge herinnering werd opgehaald. Later in het voorjaar ging de volledige algemene vergadering genieten van een stijlvolle avondviering. In november volgde dan de apotheose met een geslaagd toeristisch congres met als thema : « Toerisme….economie ? » Vier deskundige sprekers (Toerisme Vlaanderen, Guidea vzw, WES economisch studiecentrum, Steunpunt Toerisme Universiteit Leuven) gaven presentaties over de aankomsten en overnachtingen van toerisme in de Vlaamse Ardennen en Brakel, gaven meer uitleg over de toeristische motivatie van een bezoeker aan de streek, stelden voor wat het toeristisch product is en gaven concrete cijfers over bestedingen per toerist. Een stijlvolle receptie rondde het geheel af. Elk van de meer dan honderd deelnemers nam een geschenkmand vol lokale streekproducten mee huiswaarts. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is ! In september van datzelfde jaar werden de vernieuwde en aan de wet aangepaste statuten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

2007 was een kalmer jaar. Er werd enkel uitgekeken naar op welke manier de toeristische uitgaven professioneler konden gemaakt worden. Voor het eerst werd beroep gedaan op grafische bureaus om nieuwe lay outs en teksten voor de bestaande toeristische uitgaven onder de loupe te nemen. Uiteindelijk werd in zee gegaan met Pingiun Productions. In 2007 kregen we een nieuwe ondervoorzitter schepen voor toerisme Johan Thomas.

In de loop van 2008 en na ettelijke vergaderingen werden de tekst, de lay out, de fotografie van de nieuwe wervende toeristische folder goedgekeurd. De nieuwe baselijn werd : « Het beste van de Vlaamse Ardennen ». Meteen werd ook een nieuw logo voor de vzw ontworpen en voorgesteld. Een idee van ondervoorzitter Marc Carlier werd uiteindelijk weerhouden. Het « ei-logo » rond het Brakelhoen zag het levenslicht. Le Point Sur Le I, grafisch bureau maakte het logo grafisch bruikbaar. Tevens werd uitgekeken naar een professionele copywriter om de bestaande teksten te herwerken. De nieuwe werffolder werd in de loop van 2009 voor het eerst gedrukt. Tevens werd een prachtige linnen draagtas ontworpen en besteld om ter beschikking gesteld te worden van de geïnteresseerde toeristen. Men kan er eenvoudig weg niet ‘naast’ kijken. Voor de reeks lang bestaande wandelpaden werden de signalisatieborden herwerkt. Per pad werd een specifiek kleur gekozen. De borden worden gebruiksklaar gemaakt d.m.v. speciaal aangekochte stickers. Dit maakt het vervangen van defekte en beschadigde borden sneller. Langzaam worden alle paden met die nieuwe signalisatie uitgerust. De reeds lang bestaande toeristische en menig keer herdrukte brochure werd volledig herwerkt qua tekst en illustraties. Een geslaagd ontwerp van het grafisch bureau ‘Le Point Sur Le I’. De brochure werd voor het eerst gedrukt in 2010. Meteen werd ook de aanzet gegeven tot het restylen en updaten van de viertalige webstek (die voor het eerst online was in 2003). De troeven van Brakel worden meer naar voor gebracht en er is meer aandacht voor de evenementen. Het web is soepeler aanpasbaar in de loop van het jaar. Het lang aangekondigde fietsnetwerk werd in Brakel concreet uitgepijld. Tevens werd alle bestaande signalisatie efficiënter gemaakt door centralisatie op minder steunpalen op de knooppunten. De tweede editie van de Triveriusstoet werd door onze vzw gesteund door het financieren van een promotiefilmpje uitgezonden op AVS. Dit filmpje is nu op het vernieuwde web te zien.

In 2010 werd dan het gloednieuwe ‘touchscreen’ ingehuldigd aan het toeristisch kantoor. Dit scherm is een soort virtueel kantoor waar de toerist terecht kan voor allerhande nuttige informatie, tijdens de sluitingsuren van het kantoor. Op initiatief van schepen Johan Thomas werd in de loop van de maand maart de horeca uitbaters uitgenodigd voor een kennismaking met onze vzw. Zij werden meteen bevorderd tot ambassadeurs van het Brakels toerisme. Het wandelnetwerk vanuit Kluisbergen doet ook Brakel aan. De signalisatie werd geplaatst. Er werd weer aangeknoopt met een oude traditie om zelf weer evenementen te organiseren. Onder impuls van schepen Thomas werd in het kader van de week van de smaak een « Spaanse avond » georganiseerd. Op het marktplein konden de aanwezigen gratis genieten van paella en cava en luisteren en kijken naar een flamenco programma. Het werd een groot succes.

2011 wordt een nieuw feestjaar, het vijfendertigjarig bestaan. Naar goede traditie wordt opnieuw een congres georganiseerd met als thema : ‘Evenementen en toerisme’ en dit op vrijdag 18 maart in Zegelsem. Een feestelijke receptie eind januari moet het jubeljaar openen.

35 jaar VVV en Toerisme Brakel

Download de powerpointpresentatie

2012 was het jaar waarin Toerisme Brakel aansluiting met de trend van de nieuwe media. Op de website werd een interactieve kaart geplaatst via Route You, een gloednieuwe Facebookpagina zag het daglicht. Verder werd een mooie presentatiedisplay ter beschikking gesteld van logiesinstellingen. Een toeristische afscheurkaart ging productie. Aan de start van de uitgepijlde wandelpaden kwam een gloednieuw startpaneel…Over dit alles bekijk de bijhorende Powerpoint presentatie met de titel: ontmoeting 2013.

In 2013 werden een reeks projecten verder afgewerkt. Zo kwam de nieuwe toeristische kaart onder de vorm van een sousmain op de markt. Die zal verspreid worden via de logiesinstellingen. De eerste editie van ‘Vlaanderens mooiste wandeltocht’, die wij sponsoren was meteen een schot in de roos. Mooie parcours, vele en vooral tevreden wandelaars. Gedurende gans het jaar werden opnamen gemaakt voor een gloednieuwe toeristische promotiefilm over Brakel. Zelfs beelden uit een helikopter werden genomen. Spotlight Video doet de job. De werkzaamheden voor de aankoop van beachvlaggen en rolups werden verdergezet. Die moeten onze aanwezigheid op evenementen benadrukken.

De evenementen ‘dag van het park’ en ‘week van de smaak’ werden niet georganiseerd. Die worden voortaan tweejaarlijkse evenementen.

Verder werden onze jarenlange partners organisatoren o.a. financieel gesteund.

Op de statutaire algemene vergadering (juni) werden een nieuwe algemene vergadering en een nieuwe raad van bestuur aangesteld. Nieuwe leden werden aanvaard. De mandaten gelden voor de komende zes jaar. Eric Van Cauwenberge blijft voorzitter en Marc Carlier en Johan Thomas schepen blijven ondervoorzitters, José Deprez blijf secretaris en Gary Denooze penningmeester. Nieuw in de raad van bestuur zijn Annette Van Wambeke en Hugo Conderaerts.

In de loop van het jaar overleden twee prominente leden: Sylvain De Lange (ooit medestichter, jarenlang voorzitter en erevoorzitter) en Leo Arickx jarenlang lid van de algemene vergadering. Voor beiden leden werd door de vereniging een kroon geplaatst op de uitvaart.

De voorzitter sprak op de uitvaart van Sylvain een rouwrede uit. Een fragment: “Dat onze vereniging reeds meer dan vijfendertig jaar het toeristisch gezicht van onze gemeente bepaalt, is mede te danken aan het verrichte pionierswerk van Sylvain, sedert de stichting van onze vereniging . Hij droeg dit met de nodige flair uit naar vele steden en dorpen. Ook in het Pays des Collines vertegenwoordigde hij ons waar hij evengoed, of zelfs nog beter, bekend was dan in Brakel. De taalgrens bleef hem boeien en zijn laatste grote realisatie was het uitdenken, uitstippelen en beschrijven van een aantal Taalgrensroutes, gerealiseerd via Toerisme Vlaamse Ardennen”.

2014 kende een aantal mijlpalen. Het afwerken en lanceren van een reeks nieuwe promotieclips over alle aspecten van toeristisch Brakel (o.a. landschap, streekproducten, logies, evenementen, erfgoed, gebouwen enz.) en het creëren van een YouTube account rond dezelfde filmen. De hoofdclip van circa 7 minuten vat dit allemaal netjes samen. In november verscheen het standaardwerk “Roadbook Toerisme Management” uitgegeven bij die Keure Professional Publications van de hand van voorzitter Eric Van Cauwenberge. Voor het eerst werd samengewerkt met de middenstandraad rond een evenement in oktober. Vlaanderens mooiste wandeltocht bevestigde als grootste wandelevenement van Brakel.

2016 40 jaar toerisme. 2016 was een jubeljaar met heel wat hoogtepunten. In maart werd een groots toeristisch evenement georganiseerd onder het motto: Toerisme: zonder meer? Een talrijk opgekomen publiek uit de sector kon genieten van een aantal interessante en informatieve presentaties (o.a. de toeristische bestemming en het nieuwe logiesdecreet) van deskundigen (de voorzitter en vertegenwoordigers van Toerisme Oost-Vlaanderen) in deze materies. Na een jubileumtoespraak van de gedeputeerde voor Toerisme Oost-Vlaanderen konden de aanwezigen aanschuiven voor een uitgebreide receptie met streekproducten. Op het gemeentehuis werd het bestuur ontvangen door het gemeentebestuur waar heel wat leuke herinneringen werden opgehaald van de voorbije 40 jaar. Na deze ontvangst nam medestichter en voorzitter Eric Van Cauwenberge ontslag als zowel lid van de raad van bestuur als voorzitter.

De reeds bestaande promotieclips werden geactualiseerd met de nieuwste bezienswaardigheden, evenementen en logiesinstellingen. In het voorjaar werd opnieuw deelgenomen met een promotiestand en dito promotiemateriaal op de beurs voor groepsarrangementen.

In samenwerking met een wandelorganisatie werd een poging ondernomen om de Vlaamse wandeldag in 2018 naar Brakel te halen. Die lukte want dit evenement gaat door op zondag 29 april 2018

Download : Op weg naar de Vlaamse Wandeldag in 2018

In samenwerking met een comité uit deelgemeente Elst werd een nieuwe promotiefolder over “De Geuteling”, een uniek streekproduct, gepubliceerd.

2017 werd qua werking een onbetekenend jaar. Nauwelijks realisaties en/of acties. Wel werd de vzw opnieuw samengesteld en een nieuwe raad van bestuur aangesteld. Door het nieuwe logiesdecreet kwamen er een exponentieel aantal nieuwe logiesinstellingen op de Brakelse logiesmarkt. Dit zal zich later vertalen in betere logiescijfers (in 2016 gestegen tot 21.757). De FB pagina werd verder geactiveerd

Download : 40jaarVVV&ToerimseBrakel4Realisaties

 • Publicatie van tientallen folders en brochures over de toeristische troeven van Brakel en dit al 42 jaar.
 • Medewerking aan het herpubliceren van het boek van Theo Brakels
 • Uittekenen van het parcours, uitpijlen ervan en publiceren van een tweetalige brochure over de Brakelse wandelpaden: Het Tweebossenpad, Het Toeppad, Het Geutelingenpad, Het Everbeekpad, Het Walkenbrandpad, Het Sighelsempad, Het Zwalmpad.
 • Het op TV brengen van Brakel in ‘Vlaanderen Vakantieland’ (3x)
 • Succesvolle verbroedering met Rinn (Oostenrijk)
 • Organisatie van twee humanitaire acties rondom Kroatië
 • Organisatie van volkdansfestivals te Brakel (2x)
 • Publicatie van folders over het Brakelbos
 • Publicatie van tientallen folders en brochures over de toeristische troeven van Brakel en dit reeds 42 jaar.
 • Realisatie van eigen FB pagina met 4 inlassingen per week : https://www.facebook.com/ToerismeBrakel/
 • Publicatie van een Horecagids
 • Adverteren over de sterke punten van Brakel in diverse toeristische publicaties
 • Het uitdenken en laten realiseren van een toeristische film over Brakel
 • Samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en medeoprichter van de VVV-Vlaamse Ardennen.
 • Het ijveren voor het realiseren van een permanent toeristisch infokantoor en een toeristisch convenant met Toerisme Oost-Vlaanderen.
 • Deelname aan toeristische beurzen in binnen- en buitenland.
 • Deelname aan en organisatie van studienamiddagen over de toeristische ontplooiing van Brakel.
 • Sponsoring van toeristisch interessante manifestaties: Dwars door Brakel, Everbeekse wandeltochten, Kasseifeesten Zegelsem, Opbrakel-900 in Opbrakel, Opening van dorpskernen in Michelbeke en Everbeek, Free feesten, Geutelingenfeesten in Elst, Walmkenbrand in Parike…
 • Deelname aan lokale manifestaties met eigen infostand.
 • Stimuleren van en promotie voor streekgastronomie.
 • Adviezen aan het gemeentebestuur betreffende toerisme.
 • Adviezen over het parcours van het Zwalmbronnenpad, de Teirlinckfietsroute de Vlaamse Ardennen Autoroute aan Toerisme Oost-Vlaanderen.
 • Publicatie van een toeristische kaart over de Brakelse wandelpaden, Fietspaden, mountainbikepaden e.d. in samenwerking met het NGI (Brussel).
 • Het in de geschreven pers brengen van Brakel rond o.a. de Ronde van Vlaanderen. Reportage in UIT-magazine het grootste toeristische weekblad van Vlaanderen.
 • Realisatie van viertalige toeristische website:
 • www.toerisme-brakel.be
 • Publicatie van viertalige werffolder in quadri
 • Publicatie van nieuwe tweetalige brochure over het Brakelbos
 • Publicatie van een gloednieuwe gratis horecagids
 • Realisatie van de gloednieuwe draagtas
 • Realisatie van een nieuwe werffolder
 • Realisatie van een nieuwe toeristische brochure
 • Nieuw display voor de erkende logiesinstellingen.
 • Nieuwe toeristische afscheurkaart voor de klanten van logiesinstellingen in Brakel. Voorkant: beschrijving van alles wat toeristisch Brakel te bieden heeft. Op de verso staat een stratenplan van Brakel waar alle beschreven attracties op aangeduid zijn.
 • De VVV is regelmatig sponsor van evenementen met toeristische inslag. Om dit te onderstrepen op de evenementensite werd nieuw promo-materiaal aangekocht m.n. een beachflag en een rollup. Dit materiaal kan ook gebruikt op bij deelname aan een of andere toeristische beurs en/of evenement.
 • Productie van een USB stick met daarop alle promotieclips omtrent toeristisch Brakel
 • Organisatie van drie toeristische congressen met diverse thema’s (2006, 2011, 2016)